linuxpl.com

Zmiana statutu

Zmiana statutu

Category : Wydarzenia

Wersja nowego statutu powstała w oparciu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (zwanej dalej „Ustawą o Fundacjach”), z uwzględnieniem właściwych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej „UoDPPiW”), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (zwanej dalej „UoKF”), innych przepisów prawa.

BRZMIENIE PROJEKTU NOWEGO STATUTU:

STATUT_ po zmianach PDF

STATUT_ po zmianach

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Klubu Media na zebranie sprawozdawcze.

Miejsce obrad: Sala konferencyjna hotelu Ibis Reduta Warszawa

Termin: 15.06.2024 (piątek), godz. I termin 20:00 / II termin 20:15

Proponowany porządek obrad Zebrania Sprawozdawczego członków Stowarzyszenia Tenisowo-Narciarskiego Klubu Dziennikarzy

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Wybór:
  3. a) Przewodniczącego Zebrania
  4. b) Sekretarza

III. Przekazanie przez otwierającego zebranie prowadzenie obrad wybranemu Przewodniczącemu

  1. Uchwalenie porządku obrad
  2. Wybór Komisji:

1) Mandatowo-skrutacyjnej – 2 osoby

2) Uchwał i wniosków – 2 osoby

Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczących.

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2023 r.,

VII. Sprawozdanie z działania Komisji Rewizyjnej w 2023r.

VIII. Dyskusja nad sprawozdaniami

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Przyjęcia sprawozdania Zarządu.

2) Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

3) Udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

  1. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
  2. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych w dyskusji wniosków lub zgłoszonych w trakcie zebrania uchwał.

XII  Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia

XIII. Wolne wnioski.

XIV. Zakończenie zebrania.